تشخیص سنگ های اصل و بدل بوسیله چراغ قوه UV

 

 

الماس : الماس مصنوعی در طول موج بلند خاصیت فلورسانس ضعیف تا متوسط را دارد و در طول موج کوتاه خاصیت فلورسانس بسیار زیاد را دارد.

زمرد : زمرد طبیعی در طول موج بلند پدیده فلورسانس را کم و به ندرت نشان می دهد در صورتیکه زمرد مصنوعی فلورسانس قوی به رنگ قرمز مایل به نارنجی و یا سبز از خود نشان می دهد.
زمرد های طبیعی برزیل، پاکستان، کلمبیا، زامبیا و افغانستان خاصیت فلوئورسانسی صنعتی را دارد و یا عاری از خاصیت فلوئورسانسی می باشند. در صورتیکه زمرد های مصنوعی پدیده فلوئورسانسی قوی به رنگ قرمز می باشند.
زمرد های بهسازی شده نیز با روغن کاری در زیر نور UV خاصیت فلورسانس را نشان می دهند. این مورد برای درجه بندی زمرد بسیار مهم می باشد.

کروندوم و یاقوت با نور فرابنفش : سافیر آبی مصنوعی و بهسازی حرارتی شده در طول موج کوتاه فلورسانس آبی را نشان می دهد. سافیر های مصنوعی در مقابل پرتو های موج کوتاه اولتراوایولت، به رنگ آبی روشن می باشد. در صورتیکه سافیر های طبیعی در برابر تشعشع پرتو های موج کوتاه اولتراوایولت بدون اثر می باشند.

یشم جادئیت با نور فرابنفش : در طول موج بلند یشم بهسازی شده خاصیت فلورسانسی دارد.

سنگ تانزانیت : خاصیت فلورسانسی ندارد اما در حالات مشابه همچون فورستریت خاصیت فلورسانسی را از خود نشان می دهد.

سنگ اسپینل با UV : اسپینل های مصنوعی سفید رنگ، در نور اولتراوایولت موج کوتاه نور فلوئورسانس شیری قوی را از خود نشان می دهد. در صورتیکه الماس طبیعی عاری از نور فلوئورسانس می باشد.

سنگ اوپال : اوپال طبیعی خاصیت فسفرسانسی را از خود نشان می دهد. اوپال مصنوعی چنین پدیده ای را ندارد

آخرین محصولات:

http://www.tdhaco.com/Product/fa-IR/true/3042/UVآخرین محصولات