تحلیل مهندسی

پس از آن که طراحی سه بعدی پروژه‌ای انجام گردید به منظور درک بهتر عملکرد و بهبود طراحی، شبیه سازی و تحلیل انجام می‌پذیرد. استفاده از نرم‌افزارهایی نظیر CATIA، ANSYS و Solidworks به منظور انجام آزمون‌های فنی در فرایند طراحی محصول موثر است.

برخی از خدمات تحلیل مهندسی:

  • تحلیل تنش، کرنش، واپیچش
  • تحلیل ارتعاشات
  • تحلیل انتقال حرارت و توزیع دما