09174351732و 07136362374

  09171013258

 

  شیراز، میدان صنایع، پردیس شرکت‌های دانش‌بنیان فارس، طبقه 8، واحد 83، شرکت توسعه دانش هوادریای آسیا